List China 
Print this pageAdd to Favorite
Map of China
 
 
Province of China
 
 
 
Provinces 
 

Map #

Name

 

 

Postal map

 

Area

Capital
(Eng)

1

Heilongjiang

 

Heilungkiang

454,000

Harbin

2

Jilin

Kirin

187,400

Changchun

3

Liaoning

Fengtien

145,900

Shenyang

4

Qinghai

Tsinghai

721,200

Xining

5

Gansu

 

Kansu

454,300

Lanzhou

6

Shaanxi

Shensi

205,600

Xi'an

 

7

Shanxi

Shansi

156,300

Taiyuan

8

Hebei

Hopeh

187,700

Shijiazhuang

9

Sichuan

Szechuan

485,000

Chengdu

10

Hubei

Hupeh

185,900

Wuhan

11

Henan

Honan

167,000

Zhengzhou

12

Shandong

Shantung

153,800

Jinan

13

Anhui

Anhwei

139,700

Hefei

14

Jiangsu

Kiangsu

102,600

Nanjing

15

Yunnan

Yunnan

394,000

Kunming

16

Guizhou

Kweichow

176,000

Guiyang

17

Hunan

Hunan

210,000

Changsha

18

Jiangxi

Kiangsi

167,000

Nanchang

19

Zhejiang

 

Chekiang

102,000

Hangzhou

20

Hainan

Hainan

34,000

Haikou

21

Guangdong

Kwangtung

180,000

Guangzhou

22

Fujian

Fukien

121,300

Fuzhou

23

Taiwan

Taiwan

35,581

Taipei